Yhdistys

Yhdistys on Pohjois-Karjalan alueella ensihoidon ja akuuttihoitotyön toimijoita yhdistävä järjestö, jonka tarkoituksena on osallistua ensihoidon kehittämiseen sekä pyrkiä lisäämään heidän ammattitaitoaan.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

- tekee ammattikuntaa tunnetuksi
- toimeenpanee koulutus- ja luentotilaisuuksia
- edistää koulutusta

 

Hallitus 2024

 

PuheenjohtajaArttu Koskinenkoskiarttunen@gmail.com

Taloudenhoitaja
Kisa-ja tiedotusvastaava 

Tero Laakkonenlaakkoter@gmail.com
Sihteeri
Kisa- ja tiedostusvastaava
Kotisivut
Markku Nuutinenmarkku.nuutinen@gmail.com
Varsinainen jäsenTerhi Kekkonen 
Koulutusvastaava, JäsensihteeriAnne Harinenharinen.anne@gmail.com
KoulutusvastaavaVesa Hirvonenveshisku@gmail.com
VarapuheenjohtajaAntti Erholtz 
Varsinainen jäsenVesa Parviainen 
varajäsenPetri Jeskanen 
varajäsenHanna Pulkkinenhannapulkkinen2@gmail.com

 

Pohjois-Karjalan Ensihoitajat ry: säännöt

 

 

                             

1 § Yhdistyksen nimenä on Pohjois-Karjalan Ensihoitajat ja sen kotipaikkana on Joensuun kaupunki.

2 § Yhdistys on Pohjois-Karjalan maakunnan alueella ensihoidon eri alueilla työskenteleviä ammattihenkilöitä yhdistävä järjestö, jonka tarkoituksena on osallistua ensihoidon ammattilaisten ammatin kehittämiseen sekä pyrkiä lisäämään heidän ammattitaitoa ja -tietoa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

- tekee ammattikuntaa tunnetuksi

- toimeenpanee koulutus- ja luentotilaisuuksia

- edistää koulutusta.

3 § Yhdistyksen kielenä on suomen- ja ruotsinkieli. Yhdistyksen kokous- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

4 § Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Pohjois-Karjalan maakunnan alueella toimiva koulutettu ensihoidon ja akuuttihoitotyön eri alueilla työskentelevä ammattihenkilö, ja jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.

Yhdistyksen jäseneksi hyväksytyn henkilön nimi kirjoitetaan yhdistyksen jäsenluetteloon, johon merkitään muutkin häntä koskevat tarpeelliset henkilötiedot.

5 § Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa tai on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen.

6 § Sääntöjen 4 § nojalla jäseneksi hyväksytyn jäsenen on suoritettava yhdistykselle jäsenmaksu, jonka suuruuden ja maksutavan vuosikokous päättää.

7 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä viisi (5) muuta varsinaista hallituksen jäsentä. Hallituksen jäsenille paitsi puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle valitaan kolme varajäsentä. Hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä on puolet tai lähinnä puolet erovuorossa vuosittain. Hallitus on päätösvaltainen, jos paikalla on vähintään puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä.

8 § Hallitus hoitaa yhdistyksen toimintaa mm:

valvomalla yhdistyksen omaisuuden hoitoa
määräämällä pienemmistä menoista tulo- ja menoarvion puitteissa
valmistelemalla tärkeimmät taloudelliset ja muut kysymykset ennenkuin ne esitetään yhdistyksen kokoukselle
pitämällä luetteloa jäsenistä
kantamalla ja vastaamalla yhdistyksen puolesta
kutsumalla koolle yhdistyksen kokouksen
antamalla vuosikokoukselle vuosikertomuksen, joka sisältää selonteon yhdistyksen toiminnasta
tekemällä tilin vuosikokoukselle yhdistyksen varoista ja
hoitamalla muutenkin kaikki ne asiat, jotka eivät kuulu vuosikokoukselle tai ylimääräiselle kokoukselle
huolehtimalla yhdistyksen tiedonvälityksestä
valitsemalla yhdistykselle sihteerin.

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.

10 § Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös- ja vuosikertomus edelliseltä vuodelta on valmisteltava tammikuun kuluessa ja annettava toiminnantarkastajille ennen helmikuun 1. päivää.

11 § Toiminnantarkastajien tulee antaa ennen maaliskuun 1. päivää hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toiminnastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

12 § Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus ja niistä on ilmoitettava vähintään 10 päivää ennen kokousta julkaistavalla ilmoituksella sanomalehdissä, sähköisissä kanavissa (yhdistyksen nettisivut tai facebook) tai jokaiselle jäsenelle heidän jäsenluetteloon merkityllä osoitteellaan samassa ajassa postitetulla kirjeellä. Sekä yhdistyksen että hallituksen kokouksessa asiat ratkaistaan siten, että päätökseksi tulee se mielipide, joka on saanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut, paitsi vaaleissa arpa ratkaisee.

13 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään maalis-huhtikuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1. Esitellään hallituksen kertomus ja tilinpäätös edelliseltä toimintakaudelta.
2. Toiminnantarkastajan kertomus edellisen vuoden hallinnasta ja tileistä toimittamastaan tarkastuksesta.
3. Asianomaisen antama selvitys toiminnantarkastajien mahdollisesti tekemiin muistutuksiin.

Tämän jälkeen päätetään

4. Edellisen toimintavuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä
5. Vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai toimenpiteistä, joihin hallituksen toiminta ja selitys mahdollisesti antavat aihetta.
6. Hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista sekä
7. Jäsenmaksun suuruudesta ja maksutavasta sääntöjen 4 §:ssä mainituille jäsenille.

Lopuksi

8. Valitaan yhdistykselle 7 §:n mukaisesti puheenjohtaja, varapuheenjohtaja joka toinen vuosi sekä hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle sekä toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Asioista, jotka jäsenet haluavat ottaa yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on tehtävä kirjallisesti esitys hallitukselle kuukautta ennen vuosikokousta. Erityistapauksessa asia voidaan kuitenkin ottaa kiireellisenä vuosikokouksessa käsiteltäväksi, jos käsittelyyn ottamisen puolesta annetaan vähintään 3/4 kokouksen koko äänimäärästä, kuitenkin ottaen huomioon yhdistyslain 23 ja 24 §§:n määräykset.

14 § Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos yhdistyksen kokouskutsussa on ollut siitä maininta ja muutoksen puolesta annetaan vähintään 3/4 kokouksen koko äänimäärästä. Yhdistyksen purkamispäätös on käsiteltävä kahdessa eri kokouksessa. Ensimmäisessä kokouksessa purkamisesitys pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen ja seuraavassa kokouksessa purkamispäätöksen on tullakseen voimaan saatava vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä. Mikäli kyseessä on yhdistyksen purkamispäätös, on siitä erikseen kokouskutsussa mainittava.

15 § Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, siirretään varat jälkimmäisen purkautumisesta päättävän kokouksen päättämälle hyväntekeväisyyskohteelle.

16 § Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.